podatki

1. Podatek obrotowy.
Podatek obrotowy jest odpowiednikiem polskiego VAT i wynosi obecnie 19%. Niższa stawka podatku obrotowego w wysokości 7% naliczana jest przy artykułach spożywczych (z wyjątkiem gastronomii i napojów), książkach, czasopismach itp. Podatek obrotowy (Umsatzsteuer) naliczany jest, z pewnymi wyjątkami, przy realizacji każdej dostawy lub przy wykonaniu usługi. Deklarację podatku obrotowego składa się w ciągu dwóch pierwszych lat co miesiąc w urzędzie skarbowym. Podmioty gospodarcze, których roczny obrót nie przekracza 17.500 € mogą zostać zwolnione z podatku obrotowego.

2. Podatek dochodowy.

Podatek dochodowy (Einkommenssteuer) ujęty jest w przepisach Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Einkommenssteuergesetz). Podatek odciągany jest od wynagrodzenia brutto. Opodatkowaniu podlegają wszelkie dochody danej osoby. Należy przy tym pamiętać, że prawo niemieckie przewiduje ulgi i odliczenia podatkowe związane z :
1. kosztami wynikającymi z prowadzenia działalności zawodowej i gospodarczej (Betriebsausgaben) – są to np. koszty podróży służbowej, koszta personalne itp.
2. kosztami uzyskania przychodu (Werbungskosten), do których należą m.in. koszty ubezpieczeń, literatura fachowa, wydatki na ubranie robocze
3. wydatkami szczególnymi (Sonderausgaben), jakimi są np. alimenty. Kwota wolna od podatku jest uzależniona od stanu cywilnego danej osoby. U osób zamężnych wynosiła ona w 2006 roku 15.329,00 €; u osób stanu wolnego 7.664,00 €.

3. Podatek od usług budowlanych (Bauabzugsteuer)
Wszystkie osoby / firmy, które świadczą usługi budowlane w Niemczech podlegają opodatkowaniu tym podatkiem. Do pobrania podatku i odprowadzenia go do urzędu skarbowego jest zobowiązany zleceniodawca. Wysokość podatku wynosi 15% od wartości usług. Sposobem na uniknięcie tego podatku jest złożenie wniosku o zwolnienie. Wniosek składa się we właściwym urzędzie skarbowym w Niemczech.
Dalszymi podatkami, które przy prowadzeniu działalności gospodarczej w Niemczech mają niemałe znaczenie, są podatek od osób prawnych w przypadku spółek kapitałowych (Körperschaftssteuer) oraz podatek od prowadzenia działalności gospodarczej (Gewerbesteuer).

podatek

Wydłużony termin dla osób rozliczających się przez doradcę podatkowego

Kto korzysta z usług doradcy podatkowego przy sporządzeniu niemieckiego zeznania podatkowego, a podlega pod któryś z urzędów w niemieckim Landzie Hesja (Hessen), ten może złożyć zeznanie podatkowe w późniejszym terminie. Zeznanie podatkowe składa się w Niemczech do 31 maja za rok poprzedni - ten termin obowiązuje podatników, którzy rozliczają się sami. Jeżeli jednak usługę sporządzenia deklaracji podatkowej powierzyliśmy doradcy podatkowemu, to termin zostaje wydłużony do 31 grudnia. Zatem dzięki osobie doradcy podatkowego mamy o 7 miesięcy więcej czasu na złożenie zeznania podatkowego.
Jeżeli ten pilotażowy projekt wydłużenia terminu na składanie zeznania podatkowego sprawdzi się, to zapewne obejmie swoim zasięgiem całe Niemcy.
Przepis o wydłużonym okresie na złożenie deklaracji podatkowej jest kolejnym dowodem na to, iż zaangażowanie doradcy podatkowego niesie za sobą wiele korzyści dla podatnika.

Krankenversicherung

Laut Ergebnis einer aktuellen Umfrage der Betriebskrankenkassen erhalten Privatversicherte noch immer schneller einen Arzttermin als gesetzlich Versicherte. Im Durchschnitt warten sie 8 Tage, während für Versicherte der gesetzlichen Krankenkassen durchschnittlich 20 Tage zwischen Anfrage und Termin vergehen.

Krankenversicherung

Krankenversicherung

Jeder möchte nach neuesten medizinischen Standards versorgt werden. Wer dafür auch mehr ausgeben möchte, wählt eine private Krankenversicherung. Die Tarife hängen nicht vom Einkommen ab, sondern werden aufgrund mehrerer Faktoren individuell berechnet. Darüber hinaus unterscheidet sich eine private Krankenversicherung auch bei den Leistungen deutlich von der gesetzlichen.

podatek

podatki

podatek w Niemczech

ubezpieczenia

ubezpieczenie

Versicherung

podatek

podatki

podatek w Niemczech

ubezpieczenia

ubezpieczenie

Versicherung

podatek

podatki

podatek w Niemczech

ubezpieczenia

ubezpieczenie

Versicherung

podatek

podatki

podatek w Niemczech

ubezpieczenia

ubezpieczenie

Versicherung

podatek

podatki

podatek w Niemczech

ubezpieczenia

ubezpieczenie

Versicherung

podatek

podatki

podatek w Niemczech

ubezpieczenia

ubezpieczenie

Versicherung

podatek

podatki

podatek w Niemczech

ubezpieczenia

ubezpieczenie

Versicherung

podatek

podatki

podatek w Niemczech

ubezpieczenia

ubezpieczenie

Versicherung

podatek w Niemczech

* Podatek dochodowy (Einkommenssteuer)
* Podatek obrotowy (Umsatzsteuer)
* Podatek od usług budowlanych (Bauabzugsteuer)

ubezpieczenie

Od 01.01.2009 każda osoba, która posiada zameldowanie w Niemczech podlega obowiązkowi ubezpieczenia (Versicherungspflicht). Ubezpieczenie musi zawierać minimum zwrot kosztów za leczenie ambulatoryjne i szpitalne. Wkład własny nie może przekraczać 5.000 € na ubezpieczonego w skali roku. Osoby nie posiadające ubezpieczenia, będą musiały nadpłacić zaległe składki.

ubezpieczenia

-100% koszty koniecznego leczenia (ambulatoryjnie lub w szpitalu)
-100 % koszty usług stomatologicznych
-gwarantowana stabilność składki /garantierte Beitragsstabilität - keine Beitragsanpassungen
-ubezpieczenie bez udziału własnego w kosztach leczenia /ohne Selbstbeteiligung (SB 0,00 €)
-ubezpieczenie bez konieczności badania lekarskiego oraz stomatologicznego
-ubezpieczenie bez obowiązku nadpłaty zaległych składek ustawowych
-ubezpieczenie bez konieczności zawierania umowy na wypadek wymagania opieki /ohne Pflegeversicherungpflicht
-ubezpieczenie bez konieczności doliczania ustawowego 10% dodatku do taryfy głównej /ohne Altersrückstellungspflicht
-ubezpieczenie ważne we wszystkich krajach Unii Europejskiej do trzech miesięcy po opuszczeniu Niemiec
-koszty transportu zwłok do kraju ojczystego pokrywane do 10.000,00 €

Versicherung

Berlin, Hamburg, München, Köln, Stuttgart, Düsseldorf, Essen, Bremen, Hannover, Leipzig, Dresden, Nürnberg, Duisburg, Bochum, Wuppertal, Bielefeld, Bonn, Mannheim, Karlsruhe, Wiesbaden, Münster, Augsburg, Gelsenkirchen, Aachen, Mönchengladbach, Braunschweig, Chemnitz, Kiel, Mainz, Mannheim, Heidelberg, Koblenz, Frankfurt